lokidor: (Default)
[personal profile] lokidor
Ми приїхали під кінець року, і снігу майже не було. Але десь під Різдво почалося - і мороз, і сніг. То мали зимових радощів, як воно годиться. Поспілкувалися з чоловіком, який ходить собі кожного дня купатися до Дніпра у будь-яку погоду. Відчули святкову атмосферу на різдвяному ярмарку у Києві, куди з"їздили на день. Були у лісі, трохи змерзли, але гарячий чай стався у нагоді. Навезли з собою сирів та вина, та можна було не так навантажуватися - все воно є у магазинах. Ну дороге, правда.
Боялася, що рейс затримають або відмінять (колись вже так постраждали), але все відбулося за планом, я й не встигла cхвилюватися.

056


IMG_20161229_145502379_BURST000_COVER_TOP

IMG_20161231_153249489_HDR

IMG-20170104-WA0013

IMG-20170104-WA0015

IMG_20170108_115543165_HDRFrom:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 19th, 2017 04:21 pm
Powered by Dreamwidth Studios